CPBL+
Sabermetrics in Taiwan
更新日期: 2021-05-20

部坂俊之 (Hesaka Toshiyuki)

1974-07-15。右投右打

投球成績

YearAgeTeam
200328中信
1年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
610010001012102019.002.7018.00.939700136.311.71.86001.83.545
610010001012102019.002.7018.00.9700136.311.71.86001.83